Categories

Archive

งานด้านระบบไฟฟ้า IT ที่อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ช่างไฟฟ้า ช่างระบบIT เข้างานบ้านหลังใหญ่ ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเคเบิลทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต LAN WIFi ระบบกันขโมยจับการเคลื่อนไหว จำนวนจุดไฟฟ้าไม่ตำ่กว่า600จุด วางเมนไฟฟ้าตั้งตู้ไฟฟ้า3เฟส ระบบสื่อสารต่างๆ 50-80จุด

งานด้านระบบไฟฟ้า IT ที่อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ช่างไฟฟ้า ช่างระบบIT เข้างานบ้านหลังใหญ่ ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเคเบิลทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต LAN WIFi ระบบกันขโมยจับการเคลื่อนไหว จำนวนจุดไฟฟ้าไม่ตำ่กว่า600จุด วางเมนไฟฟ้าตั้งตู้ไฟฟ้า3เฟส ระบบสื่อสารต่างๆ 50-80จุด Read more ›