วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024

PROM-Construction |เขียนแบบสร้างบ้าน|รีโนเวทบ้านเก่า|รีโนเวทระบบไฟฟ้า|ระบบกล้องวงจรปิด

พร้อม-รับเหมาก่อสร้าง| ช่างเขียนแบบ รีโนเวท| รับเหมาระบบไฟฟ้า| 088-6544163:พี่หนิง , 098-6964544

คอมพิวเตอร์-Network InternetงานTablet iphone smartphoneงานทั่วไปรายวันงานไฟฟ้าOn-Siteบทความพิเศษและความรู้ทั่วไปบริการกล้องวงจรปิด

งานภาคเหนือ การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายMPLS/DOPAตามโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง กรมการปกครอง ผู้รับเหมาจากบริษัทTrue(ทรู) 8

การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายMPLS/DOPA ตามโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2558ผู้รับเหมาจากบริษัทTrue(ทรู) จำนวน 8จังหวัด 112อำเภอ+ที่ศาลากลาง 8จังหวัดภาคเหนือ 

เวป prom-construction.com  ร้านพร้อม-รับเหมาก่อสร้างลำพูน 

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนท์ไอทีเซอร์วิส 

map_rh1 Thailand_North_six_regions north1

ภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 8 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดเชียงราย

แผนที่จังหวัดเชียงราย

จำนวนอำเภอของจังหวัดเชียงราย : 18 อำเภอ
– อำเภอเมืองเชียงราย
– อำเภอเวียงชัย
– อำเภอเชียงของ
– อำเภอเทิง
– อำเภอพาน
– อำเภอป่าแดด
– อำเภอแม่จัน
– อำเภอเชียงแสน
– อำเภอแม่สาย
– อำเภอแม่สรวย
– อำเภอเวียงป่าเป้า
– อำเภอพญาเม็งราย
– อำเภอเวียงแก่น
– อำเภอขุนตาล
– อำเภอแม่ฟ้าหลวง
– อำเภอแม่ลาว
– อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
– อำเภอดอยหลวง

2. จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ : 25 อำเภอ
– อำเภอเมืองเชียงใหม่
– อำเภอจอมทอง
– อำเภอแม่แจ่ม
– อำเภอเชียงดาว
– อำเภอดอยสะเก็ด
– อำเภอแม่แตง
– อำเภอแม่ริม
– อำเภอสะเมิง
– อำเภอฝาง
– อำเภอแม่อาย
– อำเภอพร้าว
– อำเภอสันป่าตอง
– อำเภอสันกำแพง
– อำเภอสันทราย
– อำเภอหางดง
– อำเภอฮอด
– อำเภอดอยเต่า
– อำเภออมก๋อย
– อำเภอสารภี
– อำเภอเวียงแหง
– อำเภอไชยปราการ
– อำเภอแม่วาง
– อำเภอแม่ออน
– อำเภอดอยหล่อ
– อำเภอกัลยาณิวัฒนา

3. จังหวัดน่าน

แผนที่จังหวัดน่าน

จำนวนอำเภอของจังหวัดน่าน : 15 อำเภอ
– อำเภอเมืองน่าน
– อำเภอแม่จริม
– อำเภอบ้านหลวง
– อำเภอนาน้อย
– อำเภอปัว
– อำเภอท่าวังผา
– อำเภอเวียงสา
– อำเภอทุ่งช้าง
– อำเภอเชียงกลาง
– อำเภอนาหมื่น
– อำเภอสันติสุข
– อำเภอบ่อเกลือ
– อำเภอสองแคว
– อำเภอภูเพียง
– อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

4. จังหวัดพะเยา

แผนที่จังหวัดพะเยา

จำนวนอำเภอของจังหวัดพะเยา : 9 อำเภอ
– อำเภอเมืองพะเยา
– อำเภอจุน
– อำเภอเชียงคำ
– อำเภอเชียงม่วน
– อำเภอดอกคำใต้
– อำเภอปง
– อำเภอแม่ใจ
– อำเภอภูซาง
– อำเภอภูกามยาว

5. จังหวัดแพร่

แผนที่จังหวัดแพร่

จำนวนอำเภอของจังหวัดแพร่ : 8 อำเภอ
– อำเภอเมืองแพร่
– อำเภอร้องกวาง
– อำเภอลอง
– อำเภอสูงเม่น
– อำเภอเด่นชัย
– อำเภอสอง
– อำเภอวังชิ้น
– อำเภอหนองม่วงไข่

6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 7 อำเภอ
– อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
– อำเภอขุนยวม
– อำเภอปาย
– อำเภอแม่สะเรียง
– อำเภอแม่ลาน้อย
– อำเภอสบเมย
– อำเภอปางมะผ้า

7. จังหวัดลำปาง

แผนที่จังหวัดลำปาง

จำนวนอำเภอของจังหวัดลำปาง : 13 อำเภอ
– อำเภอเมืองลำปาง
– อำเภอแม่เมาะ
– อำเภอเกาะคา
– อำเภอเสริมงาม
– อำเภองาว
– อำเภอแจ้ห่ม
– อำเภอวังเหนือ
– อำเภอเถิน
– อำเภอแม่พริก
– อำเภอแม่ทะ
– อำเภอสบปราบ
– อำเภอห้างฉัตร
– อำเภอเมืองปาน

8. จังหวัดลำพูน

แผนที่จังหวัดลำพูน

จำนวนอำเภอของจังหวัดลำพูน : 8 อำเภอ
– อำเภอเมืองลำพูน
– อำเภอแม่ทา
– อำเภอบ้านโฮ่ง
– อำเภอลี้
– อำเภอทุ่งหัวช้าง
– อำเภอป่าซาง
– อำเภอบ้านธิ
– อำเภอเวียงหนองล่อง

การดำเนินการตามข้อตกลงและขั้นตอนการปฎิบัติงาน

  1. โทรศัพท์ประสานหัวหน้าฝ่ายอำนวยการของสำนักงานการปกครอง /เจ้าหน้าที่สำนักงานการปกครอง เพื่อกำหนดนัดหมายวันที่จะเข้าไปดำเนินการติดตั้ง โดยแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ /ผู้รับเหมาจากบริษัท ทรูฯ
  2. โทรเปิดงานกับทาง Command Center
  3. แสดงสำเนาหนังสือของกรมการปกครอง XXXXXXX / XXXXX ลงวันที่ XX ตุลาคม 2557 เรื่องขออนุญาตเข้าติดตั้งระบบวงจรเครือข่ายสื่อสาร พร้อมสำเนาแบบฟอร์ม การตรวจสอบการติดตั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานการปกครองได้ศึกษารายละเอียดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบ้ติงานฯ
  4. ให้ Set IP ของ Notebook เป็น Obtain an IP address Automatic
  5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Router, ตาม Diagram
  6. ทำการทดสอบตามขั้นตอนการทดสอบ และบันทึกผลลงในตารางการทดสอบ พร้อมทั้ง Capture ภาพ เพื่อรวบรวม และจัดส่งให้ Command Center
  7. เสร็จสิ้นการทดสอบให้แจ้งผลการติดตั้งทาง Command Center
  8. ถ่ายรูป บริเวณจุดที่วางอุปกรณ์ และหน้าสำนักงานการปกครองให้ชัดเจน
  9. เก็บ Installation Check List นี้ไว้หลังเสร็จงานให้ Scan เอกสาร ผลการทดสอบ และรูปถ่าย ให้ส่งให้ Command Center และสำเนาเอกสารให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปกครอง (ฝ่ายอำนวยการ) จัดเก็บเป็นหลักฐาน

127 128 4647 4648 20150823 #2_438 20150823 #2_526 20150823 #2_1444 20150823 #2_1697 20150823 #2_1754 20150823 #2_3176 20150823 #2_3200 20150823 #2_4048 20150823 #2_4545 20150823 #2_4671 20150823 #2_4746 20150823 #2_4836 20150823 #2_5802 20150823 #2_5917 20150823 #2_7682 20150823 #2_8164 20150823 #2_8735 20150823 #2_9998 3007463849419 S__4669444 S__4792327 S__4792328 S__4792329 S__4792330 S__7036931 S__12591111